پاییز 96                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

دوره هاي كوتاه مدت

 

 

 

 

دروس دانشگاهي

سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبيه سازي

تحلیل سیستمها

کارآفرینی

پروژه پاياني