زمستان 93                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

دوره هاي كوتاه مدت

 

 

 

 

دروس دانشگاهي

سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبيه سازي

تحلیل سیستمها

اقتصاد مهندسي

كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

پروژه پاياني