پاييز 93                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

دوره هاي كوتاه مدت

 

 

دروس دانشگاهي

سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته

سيستمهاي اطلاعات مديريت

كارآفريني

پروژه پاياني