زمستان 91

اقتصاد مهندسي   

نحوه ارزيابي

بارم

تاريخ

 

3 نمره

-

تمرين

12 نمره

92/3/22

امتحان پايان ترم

5 نمره

92/4/10

پروژه

2+ نمره

-

مقاله در مجلات معتبر/ترجمه

20+2 نمره

جمع