اخبار

كلاس جبراني اينجانب در روز چهارشنبه مورخ 25/02/92 ساعت 10:30 الي 12:00 و ساعت 13:30 الي 15:00 برگزار مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 زمستان 91

    اقتصاد مهندسي  

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط