زمستان 91

(CIS)كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع   

نحوه ارزيابي

بارم

تاريخ

 

3 نمره

-

تمرين/كوئيز

5 نمره

-

پروژه

12 نمره

92/4/6

امتحان پايان ترم

2+ نمره

-

مقاله در مجلات معتبر/ترجمه

20+2 نمره

جمع