زمستان 91

    پروژه پاياني 

موضوعات قابل انتخاب

كاربردي

- راه اندازي سيستم مديريت پروژه در يك شركت پروژه محور

- طراحي و راه اندازي نظام پيشنهادات يك شركت

- طراحي و راه اندازي يك سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان

- بررسي و تحليل وضعيت بازار خودرو در كشور از طريق به كارگيري روشهاي مرتبط با System Dynamics

- طراحي و راه اندازي يكي از خدمات دولت الكترونيك در يك سازمان دولتي

- بررسي كاربرد مديريت درآمد (Revenue management) در رزرواسيون هتل ها

-به کارگيري روشهي داده کاوي در حل مسائل يک سازمان

-طراجي و راه اندازي يكي از خدمات مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

-طراحي و راه اندازي يك يا چند فرآيند در سازمانها با استفاده از استاندارد BPMN2  و با به كارگيري BPMS

 

نظري

- بررسي متدولوژي سرويس گرا در طراحي سيستمهاي اطلاعاتي

- بررسي تطبيقي متدولوژي هاي مختلف در طراحي سيستمهاي اطلاعاتي و مزايا و معايب هر يك

-بررسي تطبيقي سيستمهاي ارزيابي عملكرد سازماني نظير BSC، ماتريس عملكرد، هرم عملكرد و ... و ارتباط آن با مديريت استراتژيك در سازمان

-بررسي علل عدم موفقيت برنامه هاي دولت الكترونيك در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و راهكارهاي حل مشكلات

- TRIZ و كاربرد آن در حل مسائل سازماني

- بررسي استانداردهاي طراحي سيستم هاي اطلاعاتي  از جمله BPMN2

-بررسي هوش تجاري و سيستمهاي اطلاعات مديريت

-BPMS ها و نقش آن در مديريت كسب و كار امروزي