زمستان 91

   اصول شبیه سازی

 

تمرين ها

تمرين اول(مدل صف دو خدمته) (Subject:912SIMH1 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

تمرين دوم(Subject:912SIMH2 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

تمرين سوم(Subject:912SIMH3 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)