زمستان 91

   اصول شبیه سازی
   

منابع و سیلابس درسی

           منابع:

 • شبیه‌سازی سیستمهای گسسته پیشامد، هاشم محلوجی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

 • علم و هنر شبیه‌سازی، ترجمه علی اکبر عرب مازار، مرکز نشر دانشگاهی

 • Discrete Event System Simulation, Jerry Banks et all, Fourth Edition, 2005, Prentice-Hall

 • Handbook of Simulation, Edited by Jerry Banks, 1998, John-Wiley

 • Simulation: The Practice of Model Development and Use, Robinson, 2004, John-Wiley

 • Simulation and the Monte Carlo method, Second Edition, Rubinstein and Kroese, Second Edition, 2008, John-Wiley

 • Computer Simulation Techniques: The definitive introduction, Harry Perros, Computer Science Department, NC state university, Raleigh, NC, 2008, http://www.csc .ncsu.edu/faculty/perros// simulation.pdf

 • Simulation modeling and analysis with Arena, Tayfur Altiok, Benjamin Melamed

 • Simulation with Arena, W.David Kelton, Second Edition, Mc Graw Hill

   

         سیلابس درسی:

هفته تاريخ مباحت مطروحه
1 91/11/19 -
2 91/11/26 مقدمه اي بر شبيه سازي
3 91/12/03 مثالهايي از شبيه سازي
4 91/12/10 مثالهايي از شبيه سازي
5 91/12/17 مثالهايي از شبيه سازي
6 91/12/24 مثالهايي از شبيه سازي
- 92/01/01 تعطيل
- 92/01/08 تعطيل
7 92/01/15 مدلهاي آماري در شبيه سازي
8 92/01/22 مدلهاي آماري در شبيه سازي
9 92/01/29 تولید اعداد تصادفی
10 92/02/05 تولید اعداد تصادفی
11 92/02/12 توليد مقدار تصادفي
12 92/02/19 توليد مقدار تصادفي
13 92/02/26 تجزيه و تحليل داده هاي ورودي به مدل
14 92/03/02 آشنايي با نرم افزار Arena
15 92/03/09 مثالهايي در Arena