زمستان 91

   سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)   

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله
 

          همايش ها:

         مجلات:

هندسي صنايع و سيستمها

-مجله صنايع

-مجله روش

-مهندسي صنايع و مديريت توليد