زمستان 91

     سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)
   

نحوه ارزيابي

بارم

تاريخ

 

12 نمره

92/3/27

امتحان پايان ترم

8 نمره

92/4/10

پروژه

2+ نمره

-

مقاله در مجلات معتبر

20+2 نمره

جمع