اخبار

كلاس جبراني در روز يكشنبه مورخ 21/2/92 از ساعت 8:30 الي 16:45 برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمستان 91

    سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)  

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط