زمستان 91

تحليل سيستمها   

تمرين ها

  • تمرين اول(Subject:912SYSH1 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

  • تمرين دوم(Subject:912SYSH2 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

  • تمرين سوم(Subject:912SYSH3 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

  • تمرين چهارم (Subject:912SYSH4 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)

  • تمرين پنجم    داده هاي مدل    (Subject:912SYSH51 StudentID و نام فايل هم با همين عنوان)