اخبار

كلاس جبراني در روز سه شنبه مورخ 17/2/92 از ساعت 13:30 الي 16:45 برگزار مي گردد.

 

 زمستان 91

تحلیل سیستمها    

نحوه ارزیابی

منابع و سیلابس درسی

پرزنتیشن ها

تمرین ها

پروژه

نمرات و پاسخ امتحانات

ليست همايشها و مجلات مورد نظر جهت ارائه مقاله

لينكهاي مرتبط