زمستان 91                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

 

تحلیل سیستمها

(MIS)سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبيه سازي

(CIS)كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

اقتصاد مهندسي

پروژه پاياني