زمستان 90                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

نمرات در بخش ليست نمرات هر درس قابل مشاهده است             

تحلیل سیستمها

(MIS)سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبیه سازی

پروژه پاياني