پاييز 90                                                                       

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

                     نمرات در بخش هاي مربوط به هر درس ارائه شده است در صورت هرگونه نظر ايميل ارسال نماييد.

تحلیل سیستمها

(MIS)سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبیه سازی

پروژه پاياني