پايير 89                                                                        

                                                                                               فایل ارائه لیست گروه

تحلیل سیستمها

(MIS)سيستمهاي اطلاعات مديريت

اصول شبیه سازی

پروژه پاياني